EHBO-Vereniging Heiloo

Huishoudelijk reglement voor EHBO-vereniging Heiloo

Artikel 1

De agenda van de algemene vergadering zal als punten in elk geval bevatten:

  • Notulen vorige vergadering
  • Jaarverslag secretaris
  • Financieel jaarverslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Benoeming kascommissie
  • Bestuursverkiezing

 

Artikel 2

De voorzitter leidt de vergaderingen en samenkomsten en zorgt voor de uitvoering van alle besluiten van bestuurs- en algemene vergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.

 

Artikel 3

De secretaris is belast met het bijhouden van de ledenlijst en draagt er zorg voor dat de penningmeester van alle veranderingen daarvan op de hoogte is. Hij houdt notulen van alle vergaderingen, voert de correspondentie en beheert het archief. Bij ontstentenis vervangt hem een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.

 

Artikel 4

De penningmeester is belast met het beheer der gelden en volgt daarbij de aanwijzingen die hem door het bestuur zijn gegeven.

Hij draagt zorgt voor dat:

  • Cursusgeld voor deelnemers aan cursussen tijdig geïnd worden.
  • Opdrachtgevers voor EHBO-inzetten tijdig een factuur ontvangen.
  • Controleert de status van de uitstaande facturen.
  • Draagt zorg dat betalingen namens de vereniging op tijd geschieden.

Voor zijn beheer is hij verantwoording verschuldigd aan het bestuur, dat dit beheer kan verifiëren zo vaak het dit wenst.

 

Artikel 5

Bij tussentijdse vacatures in het bestuur wordt tijdens de jaarvergadering deze vacature voorzien. De leden van de vereniging worden voor de jaarvergadering per mail ingelicht over de in te vullen vacature.

 

Artikel 6

Het bestuur is bevoegd speciale regelingen vast te stellen voor cursussen, oefeningen, het instellen en functioneren van de Eerste Hulpverlening

 

Artikel 7

De leden zijn verplicht de secretaris mededeling te doen van adresveranderingen.

 

Artikel 8

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.